IATA

Polityka prywatności

Korzystając z Serwisu www.staremiasto.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży STARE MIASTO s.c., adres e-mail: biuro@staremiasto.pl, tel. +48 22 831 82 99

2. Dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
a. Imię i Nazwisko
b. Nazwa firmy
c. NIP
d. Adres (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość)
e. Numer telefonu
f. adres email
g. dane kontaktowe
h. dane do rozliczeń
i. dane do wystawienia faktury VAT

– przetwarzane będą w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Biuro Podróży STARE MIASTO s.c. oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji Serwisu. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

5. Dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Użytkownik, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

8. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Biura Podróży STARE MIASTO.

9. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do Serwisu www.staremiasto.pl

10. Co do zasady tylko gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień – zbieramy informacje o użytkownikach takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. W sprawach newslettera możesz skontaktować się z nami mailowo biuro@staremiasto.pl albo tradycyjną pocztą: Biuro Podróży STARE MIASTO s.c., Podwale 17, 00-252 Warszawa.

11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.

12. Jedynie za wyraźną zgodą podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis www.staremiasto.pl indywidualnie każdemu Odwiedzającemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

14. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu www.staremiasto.pl będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

15. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu www.staremiasto.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.

17. W przypadku zbierania za pomocą Landing Page danych osobowych (Leadów), Użytkownik zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz spełnić obowiązki informacyjne przewidziane prawem, w tym zawrzeć umowę powierzenia z Usługodawcą. W odniesieniu do tych danych osobowych, Właściciel Konta jest administratorem danych i odpowiada za ich przetwarzanie i upoważnia innych Użytkowników w obrębie jego Konta do przetwarzania danych. Usługodawca jest wyłącznie co do tych danych osobowych przetwarzającym działającym w imieniu i na rzecz Właściciela Konta w ramach dostarczania systemu teleinformatycznego.

18. W każdej chwili można usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której się używa.